Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) promowanie ideału solidaryzmu społecznego i niesienie wielostronnej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub których dotknęło zjawisko wykluczenia społecznego, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, trudnych warunków macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej; 2 ) prowadzenie wszechstronnej działalności edukacyjnej, oświatowej wychowawczej i kulturalnej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 3 \) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy z Polonią oraz z Polakami z zagranicy min. w zakresie oświaty, nauki, kultury, gospodarki, turystyki i sportu;

Dane naszego OPP: