Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: a. przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym narkomanii, alkoholizmowi i przemocy b. przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych, w tym bezrobociu, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych lub starszych oraz nierówności praw kobiet i mężczyzn c. wspieranie rozwoju pomocy i samopomocy społecznej d. wspieranie integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej e. promocja i wspomaganie edukacji i oświaty, propagowanie i wspieranie równości szans edukacyjnych oraz równości w dostępie do dóbr kultury f. ochrona i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz krzewienie zdrowego stylu życia g. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, filantropii, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej h. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości (zwłaszcza wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) i. pomoc innym organizacjom pozarządowym mająca na celu wsparcie ich działalności statutowej w zakresie działań pożytku publicznego, w tym także poprzez promocję idei wolontariatu i szkolenia w tym zakresie

Dane naszego OPP: