Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działalność na rzecz dzieci z niepełnosprawnością 2 .działalność na rzecz integracji samodzielności, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3 .promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem 4 . wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki jako elementu integracji społecznej 5 .promocja i organizacja wolontariatu 6 .wspieranie projektów edukacyjnych służących kształtowaniu i rozwojowi cech osobowości: współpracy, wzajemnego szacunku, szacunku do państwa

Dane naszego OPP: