Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także ofiarom przemocy i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, rodzinie i opiece oraz wolności seksualnej i obyczajności, 2 \) animowanie grup samopomocowych, 3 ) działania zmierzające do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia działalności gospodarczej, 4 ) wspieranie i promocja regionalnych placówek kulturalno oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych, 5 ) wspieranie i promocja sportu, rekreacji, szkoły oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 6 ) wspieranie społecznej aktywności obywateli, 7 ) pisanie i wdrażanie programów z ekologii i ochrony środowiska, 8 ) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach, 9 ) szkolenie umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych służących zdrowiu, 10 \) rehabilitacja zawodowa, 11 ) ustalenie pakietów świadczeń profilaktycznych dla poszczególnych grup pracowników, 12 \) zapobieganie i ograniczanie wypadków w miejscu pracy poprzez zmniejszanie narażenia na czynniki szkodliwe w miejscu pracy, ograniczanie występowania chorób zawodowych, 13 \) prowadzenie mediacji w sprawach karnych i cywilnych, 14 ) gospodarowanie terenami wędkarskimi, 15 ) popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz organizowanie zawodów wędkarskich, 16 ) prowadzenie działalności turystyczno-wędkarskiej, w tym : schronisk, stanic i przystani wędkarskich, 17 ) rewitalizacja społeczna i zawodowa, 18 ) zapewnienie dostępu do technologii medycznych udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności, 19 ) rozwój systemów certyfikacji i akredytacji w zakładach opieki zdrowotnej, 20 \) opracowywanie strategii partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia.

Dane naszego OPP: