Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest zrównoważony rozwój zgodny z zasadami ekologicznymi oraz z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, szczególnie w zakresie: 1 . ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, w tym ochrony dolin rzecznych, tradycyjnych form użytkowania rolniczego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach przyrodniczo cennych; 2 . zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganie bezrobociu poprzez promocję i wspieranie rozwoju ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych, wspieranie rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i lokalnej tradycji, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska; 3 . działalność na rzecz propagowania i dokonywania proekologicznych zmian w sferze produkcji rolnej, w tym w szczególności w zakresie wdrażania rolnictwa ekologicznego, dobrych praktyk rolniczych oraz programów rolno środowiskowych; 4 . ochrony siedlisk i gatunków, a także tworzenia prawnych form ochrony przyrody, w tym w szczególności na obszarach dolin rzecznych; 5 . upowszechniania odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw konsumenckich oraz ochronę praw konsumenta w tym zakresie; 6 . oszczędzania energii, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania zmianom klimatycznym; 7 . gospodarki odpadami; 8 . zrównoważonego, proekologicznego transportu; 9 . czystszej produkcji

Dane naszego OPP: