Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz dobra wspólnego społeczeństwa, poprzez działanie w sferze zadań publicznych, a w szczególności: 1 ) wielopłaszczyznowa aktywizacja (psychologiczna, społeczna, zawodowa, intelektualna i fizyczna) osób i grup zagrożonych społeczną marginalizacją, a szczególnie: a) osób niepełnosprawnych fizycznie, psychicznie i intelektualnie b\) osób zaburzonych i chorych psychicznie c) dzieci i młodzieży sprawiającej trudności szkolne, wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, ze środowisk patologicznych d\) rodzin niewydolnych wychowawczo e) osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy f\) seniorów g) uchodźców h) osób znajdujących się w trudnych momentach życiowych i kryzysach 2 ) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 3 \) wspieranie rozwoju opieki pedagogicznej, psychologicznej i psychiatrycznej, a w szczególności psychoterapii dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin 4 ) działania na polu edukacji twórczej (teatralnej, plastycznej, muzycznej, tanecznej, choreograficznej, fotograficznej, filozoficznej, dziennikarskiej, literackiej itp.) i nieformalnej, oraz w zakresie ustawicznego kształcenia dorosłych 5 ) działanie na rzecz tolerancji, dialogu międzykulturowego oraz mniejszości narodowych i etnicznych 6 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym, przemocy, agresji, wagarom, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom, profilaktyka uzależnień 7 ) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, sprawność i z innych przyczyn 8 ) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 9 \) ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej 10 ) wsparcie dla pracujących z osobami i grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (instruktorów, pedagogów, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, wolontariuszy, pielęgniarek, lekarzy itp.\) 11 ) działalność na polu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do upowszechnienia kultury i animacji kulturalnej 12 ) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieżowej 13 \) promocja i organizacja wolontariatu 14 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 15 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Dane naszego OPP: