Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest: a) Aktywne promowanie i upowszechnianie dostępu do kultury wśród grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa w tym w szczególności do muzyki i sztuki, nauki oraz sportu. b) Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę wśród grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w tym w szczególności przez muzykę i sztukę, naukę oraz sport. c) Świadczenie pomocy społecznej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb zdrowotnych, bytowych, socjalnych i kulturalnych podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. d) Działanie na rzecz przeciwdziałania i likwidacji wszelkich form dyskryminacji m.in.: ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie, niepełnosprawność, wiek i inne, we wszystkich dziedzinach życia w sferze prywatnej i publicznej. e) Promowanie kultury zaangażowanej społecznie, działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych. f) Inicjowania trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Dane naszego OPP: