Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz: -rozwoju społeczeństwa w zakresie kultury, edukacji i wychowania, - aktywizacji młodzieży i dorosłych do udziału w życiu społecznym i kulturalnym, - integracji członków stowarzyszenia wokół takich wartości jak: uczciwość, solidarność, patriotyzm, szacunek dla tradycji, kultury narodowej, rodziny, wspólnoty i innych wartości europejskich oraz ich propagowania w społeczeństwie, - rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez dialog społeczny na płaszczyźnie kulturalnej, - wspierania idei "małych ojczyzn" oraz umacniania ich tożsamości i tradycji lokalnej, - tworzenia warunków do twórczości amatorskiej w zakresie szeroko pojętej kultury, - integracji środowisk młodzieżowych, - propagowania wśród społeczeństwa, a głównie wśród młodzieży wszelkich form twórczości kulturalnej, ze szczególnym naciskiem na szeroko pojętą fantastykę, - integracji i nadania ram organizacyjnych działalności miłośników fantastyki w regionie, - tworzenia oferty spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, - propagowania literatury i wspierania czytelnictwa, - integracji europejskiej poprzez rozwój kontaktów między organizacjami kulturalnymi, w tym między organizacjami zrzeszającymi miłośników fantastyki, - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2 . ZKF Ad Astra prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - promocji i organizacji wolontariatu;

Dane naszego OPP: