Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest promowanie, wspomaganie oraz propagowanie rozwoju regionalnego, w szczególności: a) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, b) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym: (-) tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów, (-) przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w ramach regionów, (-) sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu regionów, (-) promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów, (-) oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej, (-) zwiększanie dochodów ludności, (-) poprawa produktywności gospodarki, wydajności pracy, (-) rozwój przedsiębiorczości, \(-\) wzmacnianie regionalnej bazy ekonomicznej, (-) rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności, \(-\) tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz rozwoju gospodarczego, (-) przyczynianie się do dostępu do najnowszych technologii, c) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym: \(-\) tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki, (-) budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego, (-) zwiększanie poziomu wiedzy, (-) poprawianie jakości kształcenia, d) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym: \(-\) rozwój zawodowy i reorientacja zawodowa, e) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym: (-) eliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami, f) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym: (-) ochrona środowiska, g) ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, h\) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym: \(-\) zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego, i) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, j\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, k) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Dane naszego OPP: