Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

§ 7 Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Wspieranie członków i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, wychowawczych, socjalnych lub ekonomicznych. 2 . Organizowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu niesienie pomocy rodzinom w wypełnianiu ich zadań. 3 . Wzmacnianie postaw zmierzających do umacniania rodziny, ochrony zdrowia, poszanowania pracy oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 4 . Udzielanie wsparcia w stwarzaniu jak najlepszych warunków do realizacji programów rozwojowych dzieci niepełnosprawnych poprzez wielokierunkową stymulację wszystkich sfer rozwojowych takich jak: nauczanie i wychowanie dzieci zgodnie z odpowiednią wiedzą w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, rehabilitacji i wszelkiego typu oddziaływań terapeutycznych. 5 . Podejmowanie działań mających na celu umożliwienie wychowankom zdobywania umiejętności i wiadomości, których efektem będzie przystosowanie społeczne na miarę indywidualnych możliwości każdego wychowanka. Przyjmuje się zasadę postępu każdego dziecka, aż do osiągnięcia przez nie sprawności społecznej polegającej na samodzielnym lub z pomocą osób drugich funkcjonowaniu w życiu dorosłym. Zasada ta winna być realizowana poprzez wielopłaszczyznowe oddziaływania przy ścisłej współpracy z rodziną i środowiskiem społecznym dziecka niepełnosprawnego 6 . Wywieranie wpływu na środowisko lokalne poprzez zaangażowanie różnych instytucji działających na rzecz dzieci lub i ich rodzin 7 . Podejmowanie wszelkich działań na płaszczyźnie prawnej i administracyjnej związanych ze wspieraniem dzieci, ich rodziców i opiekunów.

Dane naszego OPP: