Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Zapewnienie dzieciom z terenów, w których równowaga ekologiczna jest zagrożona, możliwości jak najdłuższego pobytu (nauki i wypoczynku) w nieskażonym środowisku naturalnym. 2 . Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 3 . Edukacja zdrowotna, fizyczna i sportowa. 4 . Kształtowanie w opinii publicznej powagi sytuacji zagrożenia równowagi ekologicznej dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci stale przebywających na Śląsku i terenach, na których środowisko naturalne jest skażone. 5 . Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 6 . Propagowanie koncepcji wychowania przez sztukę. 7 . Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz pielęgnowanie polskości. 8 . Skupianie wokół Fundacji twórców, artystów, jak również podmiotów gospodarczych i innych osób fizycznych i prawnych dla wspierania inicjatyw Fundacji. 9 . Nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych. 10 . Popieranie inicjatyw służących idei Fundacji.

Dane naszego OPP: