Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

·WZBOGACANIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO I WIEDZY HISTORYCZNEJ; ·WERYFIKOWANIE WIEDZY HISTORYCZNEJ; 037cROZWIJANIE WIEDZY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA; ·POMOC OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM W PROWADZENIU SPECJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ; ·TWORZENIE BANKU DANYCH O WSZYSTKICH ZAGADKACH HISTORYCZNYCH; 037cAKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO I WŁADZ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DZIEDZINIE ODZYSKIWANIA ZAGINIONEGO DZIEDZICTWA NARODOWEGO; 037cWSPIERANIE WSZELKICH INICJATYW SPOŁECZNYCH SPRZYJAJĄCYCH UJAWNIENIU NIEZNANYCH PRAWD HISTORYCZNYCH; ·PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 037cORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIE034dY; 037cPROMOCJA EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; ·PROMOCJA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZORGANIZOWANYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓ0011 DOROSŁYCH.

Dane naszego OPP: