Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela. 2 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 3 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 4 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 5 . Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 6 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 7 . Działalność na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 8 . Działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności. 9 . Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 10 . Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

Dane naszego OPP: