Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Udzielania wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom w osiągnięciu należnej im, godnej pozycji w społeczeństwie a w szczególności tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. 2 . Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych. 3 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz dzieci, młodzieży w ramach środowiskowych form wsparcia. 4 . Prowadzenie klubów i świetlic dla osób starszych i samotnych oraz młodzieży. 5 . Organizowanie różnych form pomocy dla osób potrzebujących. 6 . Podejmowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury komunalnej społecznej dzielnicy Strzyża. 7 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 8 . Promocja i organizacja wolontariatu. 9 . Zapobieganie dysfunkcjom i patologiom rodzinnym m. in. przez ochronę i promocję zdrowia, wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, prowadzenie działalności charytatywnej. 10 . Wspieranie istniejących projektów prorodzinnych. 11 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 12 . Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności a w szczególności w stosunku do osób wymienionych w punktach od 1 do 11 .

Dane naszego OPP: