Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia jest: 1 . podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 2 . ochrona i promocja zdrowia; 3 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 4 . działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 5 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 6 . kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 7 . ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 8 . turystyka i krajoznawstwo; 9 . promocja i organizacja wolontariatu; 10 . działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; Celem odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia jest: 1 . nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 2 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000147545
  • e-mail: mkacperek@o2.pl
  • Adres: UL. SOCHACZEWSKA 89A, 05-850 MACIERZYSZ