Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja ma na celu: -rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających i warunkujących odbudowę dziedzictwa kulturowego, reprezentowanego m.in. przez architekturę zabytkową, - upowszechnianie wiedzy historycznej o dziejach i losach architektury zabytkowej, - przyczynianie się do odbudowy zabytkowych zespołów architektonicznych, - organizowanie wsparcia i wszechstronnej pomocy wykonawczej, rzeczowej, materiałowej i finansowej mającej na celu realizację poszczególnych zadań i celów Fundacji, - projektowanie, i realizowanie programów użytkowych warunkujących rewaloryzację zespołów architektonicznych i umożliwiających utrzymanie odbudowanych zabytków, - tworzenie wzorcowych obiektów dla realizacji celów zadań statutowych i projektowanych w zgodzie z nimi programów użytkowych, - tworzenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, wypoczynkowej i uzdrowiskowej w rewaloryzowanych obiektach, - budowanie centrów rehabilitacji i rekreacji dla dzieci z porażeniem mózgowym i innych dzieci niepełnosprawnych w oparciu o posiadaną bazę turystyczną oraz prowadzenie stałych programów pomocowych dla dzieci i ich rodzin, - inicjowanie i prowadzenie programów propagujących statutowe modele działania wśród przedsiębiorców, osób publicznych, osób fizycznych i prawnych, - inicjowanie i prowadzenie programów szkoleniowo- konferencyjnych i integracyjnych na potrzeby:przedsiębiorstw, agencji, urzędów i innych organów państwowych i władz samorządowych , podmiotów gospodarczych, uczelni wyższych i średnich, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz organów współpracujących z Fundacją w ramach programu sponsoringowego i promotorskiego -restruktyryzacja modelu zatrudnienia w miejscowościach, w których Fundacja podejmuje realizację swych zadań statutowych i programów inwestycyjnych , -tworzenie miejsc pracy w sektorze usług turystycznych w związku z budowanymi na bazie zabytków kompleksami turystycznymi, -promocja przemysłu turystycznego -promocja Polski, regionów objętych inwestycjami przez Fundację, miejscowości i gmin będących terenem inwestycji -propagowanie inicjatyw kulturotwórczych -tworzenie programów ochrony przyrody na terenach inwestycji i ich realizacja

Dane naszego OPP: