Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Nadrzędnym celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka. Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje następujące działania: 1 . prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną edukacyjno-szkoleniową 2 . upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym 3 . podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka 4 . broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa 5 . inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne 6 . organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 7 . podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych 8 . udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 9 . podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Dane naszego OPP: