Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności: 1 ) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, 2 ) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, 3 ) ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci, 4 \) pomoc dzieciom ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw, 5 ) inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa, 6 ) zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki; łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej \(instytucjonalnej\) opieki nad dzieckiem, 7 ) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i ich marginalizacji, 8 ) wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 9 ) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Dane naszego OPP: