Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, którego zadania w sferze publicznej obejmują: 1 . pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2 . działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3 . działalność charytatywną 4 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5 . działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 6 . kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 7 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 8 . turystykę i wypoczynek 9 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami 10 . promocję i organizację wolontariatu 11 . promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Dane naszego OPP: