Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Banku Żywnościowo -Rzeczowego jest: a) zapobieganie marnotrawieniu żywności i innych dóbr, b) nieodpłatny rozdział artykułów żywnościowych i rzeczowych osobom potrzebującym za pośrednictwem organizacji i instytucji będącymi partnerami Stowarzyszenia, c) przeciwdziałanie problemowi głodu i niedożywienia, d) pozyskiwanie i rozdział żywności. Stowarzyszenie: 1 . prowadzi działalność statutową będącą realizacją zadań publicznych na rzecz wyodrębnionej grupy społeczności znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji rzeczowej lub materialnej, 2 . nie prowadzi działalności gospodarczej, 3 . cały dochód przeznacza na działalność statutową, 4 . ma statutowy organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru, 5 . członkowie organu kontroli i nadzoru nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 6 ) nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 7 ) mogą otrzymywać z tyt. pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000137054
  • e-mail: bankzywnosci@wp.pl
  • Telefon: 566585541
  • Adres: UL. WAŁY GENERAŁA 27/29, 87-100 TORUŃ