Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ PARTNERSTWO, WSPÓŁPRACĘ I UCZESTNICTWO, A TAKŻE WPŁYWANIE NA POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO, PROPAGOWANIE I REALIZOWANIE INICJATYW NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WSPIERANIE TAKICH INICJATYW PODEJMOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE O CELACH NIEZAROBKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: A) PODEJMOWANIE DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 0c37f0c068DOWANIE SPOŁECZNEGO POPARCIA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; C)PROWADZENIE LO0cc02fNGU NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; D)WSPIERANIE I MONITOROWANIE UCZESTNICTWA SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA; E\)WSPIERANIE PRO-EKOLOGICZNYCH INICJATYW OBYWATELSKICH; F\)WZMACNIANIE RUCHU EKOLOGICZNEGO; G)TWORZENIE PŁASZCZYZNY WYMIANY INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ W RAMACH RUCHU EKOLOGICZNEGO; H\)PROMOWANIE I ORGANIZACJA WOLONTARIATU; I)WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; J)PROWADZENIE I WSPIERANIE RÓŻNYCH FORM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ; K\)UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW I INTERESÓW KONSUMENTÓW; L)UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI; M)DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI.

Dane naszego OPP: