Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

I. Celem statutowej działalności klubu jest działalność w zakresie: 1 .Oświaty i kultury 2 Ochrony Środowiska 3 .Ochrony zdrowia i pomocy społecznej 4 .Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów 5 . Wychowania, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. II. Celami jest również sfera zadań publicznych, w szczególności w zakresie: 1 .Ochrony i promocji zdrowia 2 .Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 3 .Nauki, edukacji ,oświaty i wychowania. 4 .Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 5 .Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 6 .Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 7 .Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Dane naszego OPP: