Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez niesienie tym osobom wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności pomocy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych. Stowarzyszenie może również realizować następujące cele: I. działalność charytatywną; II. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; III. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jako osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; IV. ochrona, promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna;Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez niesienie tym osobom wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności pomocy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych. Stowarzyszenie może również realizować następujące cele: I. działalność charytatywną; II. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; III. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jako osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; IV. ochrona, promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna; V. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; VI. turystyka i krajoznawstwo; VII. wypoczynek dzieci i młodzieży i osób dorosłych; VIII. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii; I0079. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 0079. przeciwdziałanie patologiom społecznym; 0079I. promocję, organizację i wspieranie wolontariatu: 0079II. kulturę i jej propagowanie.

Dane naszego OPP: