Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności: - tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom - przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, - ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci, - pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw, - inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa, - zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki; łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej \(instytucjonalnej\) opieki nad dzieckiem, - łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji, - wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, - upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Dane naszego OPP: