Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowymi celami stowarzyszenia są działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc, ochronę praw, oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju poprzez: - Pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających wszystkim ludziom, szczególnie młodym, pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie, - Aktywizowanie ludzi (szczególnie młodych) do działań pro społecznych na rzecz swojego lokalnego i regionalnego środowiska, - Promocja ekologii, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia, - Wspieranie rozwoju oświaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki, - Ułatwianie ludziom kontaktów z instytucjami i organizacjami, - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomani i innym patologiom społecznym oraz pomoc osobom i rodzinom dotkniętym tymi problemami. - Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. - Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób. - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. - Działalność oświatowa, w szczególności szkolenia i doradztwo.

Dane naszego OPP: