Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. upowszechnianie idei wspólnej Europy opartej na fundamentach tradycji chrześcijańskiej, konserwatywnej i liberalnej; b. upowszechnianie idei państwa prawa; c. działanie na rzecz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego; d. promocja gospodarki rynkowej; e. upowszechnianie idei samorządności lokalnej i dążenie do doskonalenia instytucji samorządowych; f. działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; g. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; h. działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; i. promocja kultury fizycznej; j. działanie na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania innym patologiom społecznym; k. integrowanie środowisk działających na rzecz dobra publicznego, zwłaszcza: działaczy samorządowych i społecznych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń; l. ochrona praw człowieka, w szczególności niezbywalnej godności człowieka; m. kontrola obywatelskiej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi.

Dane naszego OPP: