Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Podnoszenie poziomu edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych 2 . Upowszechnianie wiedzy o walorach środowiska naturalnego Korzecznika i okolic. 3 . Promocja produktów regionalnych 4 . Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań szkoły i środowiska lokalnego 5 . Rozwój idei przedsiębiorczości wśród członków Stowarzyszenia i okolicznych mieszkańców 6 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 7 . Działalność charytatywna 8 . Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 9 . Ochrona i promocja zdrowia 10 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 11 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy 12 . Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 13 . Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 14 . Rozwój kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury i tradycji 15 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 16 . Propagowanie idei ochrony flory i fauny, dziedzictwa przyrodniczego i ekologii 17 . Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie patologiom społecznym 18 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich 19 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami 20 . Promowanie i organizowanie wolontariatu

Dane naszego OPP: