Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, której celem jest zrównoważony i harmonijny rozwój obszarów wiejskich, oparty na poszanowaniu tradycji, środowiska naturalnego i służący poprawie jakości życia mieszkańców. 2 . Cele szczegółowe działalności Stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie : a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, b) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, c\) ochrony i promocji zdrowia, d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, e) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, g) nauki, oświaty i wychowania, h) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, i\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, j\) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, k) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, l) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, m\) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, n) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, o\) promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: