Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zadania Stowarzyszenia: 1 .organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej praz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2 .prowadzenie działań na rzecz wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej 3 działalność charytatywna 4 .działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania 5 . organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin 6 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 7 . promocja i organizacja wolontariatu 8 .działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa. rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 9 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 10 . działalność na rzecz opieki nad dziećmi

Dane naszego OPP: