Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELAMI PRACOWNI SĄ: 1 ) ZACHOWANIE, OCHRONA I ODTWARZANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO; 2 ) ZACHOWANIE, OCHRONA I ODTWARZANIE ŚRODOWISKA ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, JEŻELI NIE SPOWODUJE TO DEGRADACJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO; 3 ) ZACHOWANIE, OCHRONA I ODTWARZANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ KRAJOBRAZU NATURALNEGO I KULTUROWEGO; 4 ) SAMOREALIZACJA CZŁOWIEKA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOPOGLĄDU MECHANICYSTYCZNEGO (DZIAŁANIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT); 5 \) PROPAGOWANIE I POSZERZANIE WIEDZY O FUNKCJONOWANIU ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM O ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH I MECHANIZMACH JEGO DEGRADACJI; 6 ) SZEROKO POJMOWANA PROEKOLOGICZNA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA; 7 ) PO0c068DZANIE I ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI ORAZ POSTAW PROEKOLOGICZNYCH SPOŁECZEŃSTWA W TYM PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU; 8 ) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LU0011 FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WYŻEJ WYMIENIONEJ DZIAŁALNOŚCI; 9 ) WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI MAJĄCYMI WPŁYW NA STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO.

Dane naszego OPP: