Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody, b\) promocja i popieranie kultury ekologicznej, c) humanitarna ochrona zwierząt, d) działanie na rzecz ochrony fauny i flory, e) ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt, f) zapobieganie degradacji środowiska, g\) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności przeciwko uzależnieniom, h) działania na rzecz pokoju, praw człowieka i pacyfizmu, i) propagowanie zdrowego stylu życia i upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, j) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, k\) ochrona dziedzictwa przyrodniczego, l\) ochrona konsumentów oraz popularyzacja ich praw, m) działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich, n) kształtowanie postaw postępowania i działalności zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, o) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji dla zrównoważonego rozwoju w tym edukacji globalnej, p\) propagowanie i rozwijanie Sprawiedliwego Handlu \(Fair Trade\) oraz podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie etycznego i odpowiedzialnego stylu konsumpcji.

Dane naszego OPP: