Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stowarzyszenie prowadzi w szerokim zakresie działalność charytatywną na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, ubogich, wychodzących z uzależnienia, długotrwale bezrobotnych), wyrównywania szans dzieci i młodzieży, a także wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 2 . Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących, a zwłaszcza: 1 ) Utrzymanie tożsamości środowiska osób niesłyszących oraz pomoc w zakresie rozwiązywania ich problemów życiowych. 2 ) Promowanie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy ze środowiskiem lokalnym. 3 ) Reprezentowanie i obrona praw członków Stowarzyszenia. 4 ) Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla członków Stowarzyszenia. 5 ) Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród członków Stowarzyszenia. 6 ) Działania na rzecz promocji zdrowia oraz profilaktyki i zdrowego stylu życia. 7 ) Upowszechnianie wiedzy o problemach osób niesłyszących i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób niesłyszących. 3 . Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Dane naszego OPP: