Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele działania Stowarzyszenia obejmują: 1 . ograniczanie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających Zakłady Karne 2 . wykonywanie orzeczeń karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich w ramach określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 2 a. pomoc osobom skazanym i członkom ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy świadczonej na rzecz dzieci 3 . pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności 4 . organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych 5 . przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych 6 . ochronę i promocję zdrowia, w tym poprzez działalność leczniczą, terapię, poradnictwo, rehabilitację oraz profilaktykę osób z problemami używania i uzależnień od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i zachowań behawioralnych 7 . promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia 8 . integrację społeczną 9 . pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin

Dane naszego OPP: