Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami stowarzyszenia są: 1 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 . wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, 3 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4 . działalność charytatywnej, 5 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 6 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 7 . działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 8 . rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania, 9 . porządek i bezpieczeństwo publiczne, 10 . działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, 11 . promocja i organizacja wolontariatu, 12 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 13 . działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze zadań publicznych.

Dane naszego OPP: