Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW CZŁOWIEKA, A SZCZEGÓLNIE MŁODZIEŻY I DZIECI PRZEZ UKAZYWANIE BOGACTWA, PIĘKNA I ZNACZENIA PRZYRODY, 0c068DZENIE JEJ UMIŁOWANIA I POSZANOWANIA, SZERZENIE ZROZUMIENIA CELÓW OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA ORAZ PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ. 2 . DBAŁOŚĆ O ZAPEWNIENIE CZŁOWIEKOWI WARUNKÓW ŻYCIA W ŚRODOWISKU BEZPIECZNYM DLA JEGO ZDROWIA. 3 . ZABIEGANIE O ZACHOWANIE, ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE ORAZ ODNAWIANIE ZASOBÓW, TWORÓW I SKŁADNIKÓW PRZYRODY BĘDĄCYCH DZIEDZICTWEM I BOGACTWEM NARODOWYM. 4 . ZABIEGANIE O OCHRONĘ I ODNAWIANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DLA WSPÓŁCZESNYCH I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ: 1 ) ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, 2 \) ZACHOWANIE DZIEDZICTWA GEOLOGICZNEGO I PALEONTOLOGICZNEGO, 3 ) STWARZANIE WARUNKÓW DO ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI WYSTĘPOWANIA GATUNKÓW ROŚLIN, GRZYBÓW I ZWIERZĄT WRAZ Z ICH SIEDLISKAMI, PRZEZ ICH UTRZYMYWANIE LUB PRZYWRACANIE DO WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY, 4 ) OCHRONĘ WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH, ZIELENI W MIASTACH I WSIACH ORAZ ZADRZEWIEŃ. 5 . KSZTAŁTOWANIE OPINII PUBLICZNEJ W DUCHU TROSKI O OCHRONĘ PRZYRODY I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. 6 . UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O PRZYRODZIE I JEJ OCHRONIE ORAZ KSZTAŁTOWANIE KULTURY I ETYKI EKOLOGICZNEJ.

Dane naszego OPP: