Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) finansowanie lub dofinansowywanie działalności oświatowo - wychowawczej dzieci i młodzieży, 2 \) finansowanie lub dofinansowywanie różnych form dokształcania i formacji nauczycieli i wychowawców, 3 ) wspieranie współpracy rodziny i szkoły poprzez organizowanie konferencji, spotkań, sympozjów, 4 ) współpracę z instytucjami kościelnymi i środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania młodych i umacniania wychowawczej roli rodziny oraz wychowawczych zadań szkoły, 5 \) finansowanie lub dofinansowywanie remontów, inwestycji i wyposażania instytucji oświatowo - wychowawczych przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży, 6 \) wspieranie i patronowanie działalności szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych, 7 ) współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi, których cele działania zbliżone są do celów Stowarzyszenia, 8 ) wspieranie działań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie wyjazdów, wycieczek, obozów i kolonii, 9 ) wspieranie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dane naszego OPP: