Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest podejmowanie na rzecz ogółu społeczności działań społecznie użytecznych zmierzających w kierunku przeciwdziałania i zapobiegania szkodliwym wpływom na środowisko naturalne Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, powodującym jego ekologiczną degradację i wywołującym negatywne skutki dla stanu zdrowia dzieci i młodzieży zamieszkujących ten region. 2 . Cel ten jest realizowany poprzez: a) współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi, w kraju i za granicą, działającymi na rzecz zdrowia, rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym, rekreacji dzieci i młodzieży, a także zajmującymi się problemami ochrony środowiska; b) popieranie społecznych inicjatyw w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. c) świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, d) realizację zadań w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: