Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .działanie na rzecz ozdrowienia psychicznego osób uzależnionych od alkoholu 2 dążenie do trwałe abstynencji od alkoholu członków uzależnionych 3 .stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestać picia alkoholu 4 . udzielanie pomocy i informacji w kwestii metod i sposobów leczenia choroby alkoholowej 5 .pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowe oraz wyrównywanie szans tych rodzi i osób 6 .ochrony i promocji zdrowia 7 .nauki,edukacji,oświaty i wychowania działalność statutowa nieodpłatna - działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia osób uzależnionych od alkoholu - popularyzacja wiedzy na temat uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych -dążenie do trwałej abstynencji od alkoholu członków Klubu -udzielanie pomocy i informacji w kwestii wyboru metod oraz sposobu leczenia choroby alkoholowej -stworzenie warunków osobom uzależnionym, możliwości spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości, wypoczynku dla dzieci i młodzieży rodzin objętych chorobą alkoholową. -upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działanie na zasadzie wolontariatu -stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestać picia alkoholu

Dane naszego OPP: