Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . udzielanie wszelkiej pomocy organizacjom pozarządowym- członkom Rady 2 . reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i sportowym 3 . przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych 4 . prowadzenie działań informacyjnych 5 . prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z istniejącymi przepisami 6 . ochrona praw osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny 7 . organizowanie grup samopomocowych wśród rodzin niepełnosprawnych 8 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 9 . działalność charytatywna w środowisku osób niepełnosprawnych i seniorów 10 . ochrona i promocja zdrowia osób niepełnosprawnych i seniorów 11 . promocja zatrudnienia i aktywizacji osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 12 . upowszechnianie praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich równych praw 13 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 14 . działalność zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych 15 . promocja i organizacja wolontariatu dla osób niepełnosprawnych i seniorów

Dane naszego OPP: