Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . szkolenie kadr przewodnickich, 2 . ochrona środowiska naturalnego w górach Polski, 3 . propagowanie krajoznawstwa, 4 . popularyzowanie różnych form turystyki górskiej, 5 . działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 6 . działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 7 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 8 . działalność na rzecz kultury, sztuki, muzyki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 9 . wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 10 . podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, 11 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, a w szczególności osobom związanym z przewodnictwem turystycznym i studenckim, 12 . upowszechnianie piosenki turystycznej.

Dane naszego OPP: