Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

finansowanie lub dofinansowywanie działalności oświatowo - wychowawczej dzieci i młodzieży, finansowanie lub dofinansowywanie różnych form dokształcania i formacji nauczycieli i wychowawców, wspieranie współpracy rodziny i szkoły poprzez organizowanie konferencji, spotkań, sympozjów, współpracę z instytucjami kościelnymi i środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania młodych i umacniania wychowawczej roli rodziny oraz wychowawczych zadań szkoły, finansowanie lub dofinansowywanie remontów, inwestycji i wyposażania instytucji oświatowo - wychowawczych przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży, wspieranie i patronowanie działalności szkół i placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych, wspieranie działań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie wyjazdów, wycieczek, obozów i kolonii, wspieranie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,

Dane naszego OPP: