Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwijanie oświaty, edukacji, badań naukowych we własnym zakresie oraz we współpracy z ośrodkami naukowymi i innymi partnerami społecznymi. 2 . 0źukacja społeczeństwa w duchu tolerancji, odpowiedzialności, wolności i prawdy. 3 . Promowanie w kraju i za granicą idei integracji europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do środowisk akademickich, organizacji społecznych i gospodarczych. 4 . Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, zgodnej z działalnością statutową Fundacji. 5 . 5 . Prowadzenie i wspieranie działań służących zachowaniu tożsamości mniejszości narodowych zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: 0c15dałorusinów, Ukraińców, Rosjan, Łemków. 6 . Tworzenie koncepcji i projektów proinnowacyjnych \(w zakresie ekologii, ekonomii, kultury, dostępu do wiedzy i świadczeń społecznych) mających na celu poprawę jakości życia. 7 . Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości opierającej się na najlepszych doświadczeniach, wysokich standardach etycznych i profesjonalnych 8 . Kształcenie i aktywizację zawodową młodzieży i dorosłych, w tym osób społecznie marginalizowanych (niepełnosprawnych, bezrobotnych etc.\). 9 . Działania mające na celu uzyskania wsparcia intelektualnego (know- how\) i materialnego. 10 . Skupianie wokół celów Fundacji przedstawicieli nauki, religii i kultury, środowisk gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą. 11 . Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom prawnym i fizycznym, w tym stowarzyszeniom, które podejmują działalność związaną z realizacją celów statutowych Fundacji. 12 . Organizowanie wymiany i współpracy międzynarodowej. 13 . Współpracę z innymi instytucjami, osobami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

Dane naszego OPP: