Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia są zadania w zakresie: 1 . nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 2 . krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 3 . kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 4 . podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 . ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 6 . pomocy społecznej, w tym dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tym osobom; 7 . inspirowania różnorodnych form działania osób fizycznych i prawnych wspomagających szkoły materialnie, programowo i organizacyjnie; 8 . promowania ruchu postępu pedagogicznego; 9 . promocji i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 10 . ułatwiania wzajemnych kontaktów między szkołami, zachęcania nauczycieli do nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej; 11 . wspomagania samorządności uczniowskiej i szkolnej; 12 . wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk; 13 . rozwijania uzdolnień uczniów i w miarę możliwości przychodzenie im z pomocą.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000103990
  • www: www.ksps.pl
  • e-mail: ksps@wp.pl
  • Telefon: 226227016
  • Adres: UL. MARSZAŁKOWSKA 140, 00-061 WARSZAWA