Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Związku jest: 1 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, w tym rozwój przedsiębiorczości. 2 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności wiejskich. 3 . Kultywowanie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej. 4 . Wspomaganie edukacji, nauki, oświaty i wychowania w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności wiejskich. 5 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób obszarów wiejskich, pozostających bez pracy. 6 . Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu. 7 . Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 8 . Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 9 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. 10 . Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: