Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny i przyległych do niej obszarów w zakresie: 1 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 . działalności charytatywnej, 3 . ochrony i promocji zdrowia, 4 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 6 . działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 7 . działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 8 . nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 9 . krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 10 . kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 11 . upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 12 . ekologii, 13 . przeciwdziałania patologiom społecznym, 14 . działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 15 . promocji i organizacji wolontariatu, 16 . działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-15 .

Dane naszego OPP: