Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2 . Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 3 . Krzewienie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 4 . Działania na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich i patologicznych 5 . Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych 6 . Inne działania mające na celu polepszenie standardu życiowego członków Stowarzyszenia 7 . Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom pozostawania bez pracy 8 . Udzielanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy w zdobywaniu zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy 9 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych i bezrobotnych 10 . Wspieranie edukacji i oświaty w ramach kształcenia ustawicznego 11 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 12 . Krzewienie i wspieranie działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii 13 . Podejmowanie inicjatyw promujących i wspierających wartości i wzory kultury regionalnej i narodowej 14 . Promowanie i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP: