Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 . działalność charytatywna, 3 . ochrona i promocja zdrowia, 4 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 6 . nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 7 . krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 8 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 9 . ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 10 . przeciwdziałanie patologiom społecznym, 11 . działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 12 . promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: