Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Instytutu jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz wspólnych przedsięwzięć na rzecz ogółu społeczności w zakresie: 1 \) rozwoju i promocji regionu, 2 ) inicjowania i kreowania działań społecznych i gospodarczych, 3 ) propagowania wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i przedsiębiorczości, 4 \) popularyzacji wiedzy z zakresu integracji europejskiej, 5 \) rozwoju zasobów ludzkich, 6 \) rozwoju turystyki, 7 ) poprawy stanu bezpieczeństwa. 8 ) ochrony i poprawy środowiska, w tym propagowania edukacji ekologicznej, 9 \) popularyzacji technik informacyjnych, 10 ) edukacji ekonomiczno-prawnej społeczeństwa, 11 \) umacnianie kultury regionalnej, 12 ) rozwoju kontaktów pomiędzy krajowymi a zagranicznymi przedsiębiorcami, organizacjami i samorządami, 13 \) zmniejszania bezrobocia i stymulowania rozwoju gospodarczego, 14 ) wzrostu spójności gospodarczej i społecznej, 15 ) pomocy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 16 ) pomocy na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 17 ) pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, 18 \) wyrównywania szans edukacyjnych, 19 ) przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom występującym wśród dzieci i młodzieży oraz walki z patologiami, 20 \) propagowania sportu, kultury i wychowania fizycznego, 21 ) budowania społeczeństwa obywatelskiego, 22 ) działalności oświatowo-edukacyjnej, 23 ) rozwoju wspólnoty regionalnej poprzez poprawę jej warunków mieszkaniowych, 24 \) ochrony i promocji zdrowia, udzielania wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz propagowania i wspierania ratownictwa medycznego, propagowania spożycia oraz promocji zdrowej żywności, w szczególności produktów naturalnych, wytwarzanych z ryb, produktów lokalnych i regionalnych.

Dane naszego OPP: