Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie: a. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10 Z\) b. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana \(PKD 94.99 Z\) c. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej \(PKD 86.90 Z\) d. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19 Z\) e. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna \(PKD 93.29 Z\) f. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12 Z\) g. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych \(PKD 90.01 Z\) h. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej \(PKD 96.04 Z) Występowanie do władz administracyjnych i organizacji społecznych w sprawach członków Stowarzyszenia. Wymianę doświadczeń i współpracę z podobnymi organizacjami działającymi w kraju i za granicą. Zapoznawanie społeczeństwa z problemami inwalidów narządu ruchu.

Dane naszego OPP: