Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

I Celem Fundacji jest działanie na rzecz: 0376 rozwijania świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i technicznego, a poprzez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu kręgowi kulturowemu, budowanie więzi między ludźmi i narodami, 0376 ochrony spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie, 0376 aktywnej ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Polsce, przede wszystkim na obszarze Wrocławia i regionów nadodrzańskich oraz włączania go w obieg współczesnej kultury, w szczególności: 1 . utworzenie i finansowanie działalności Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, instytucji prowadzącej w sposób ciągły, na danym obszarze cywilizacyjnym, w szczególności w osi Odry Śródmiejskiej, od wrocławskich elektrowni wodnych po zakład wodociągowy "Na Grobli", z udziałem społeczeństwa oraz właścicieli i użytkowników dóbr cywilizacji technicznej, prace naukowo-badawcze, konserwację, prezentację, ochronę zespołu dóbr przyrody i kultury, reprezentatywnego dla środowiska i odziedziczonych stylów życia; wspomaganie działalności statutowej Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu służącej w szczególności aktywnej ochronie dziedzictwa cywilizacyjnego Wrocławia i terenów nadodrzańskich, 2 . wspomaganie inicjatyw właścicieli i użytkowników zabytkowych dzieł techniki na rzecz ich ochrony i udostępniania społeczeństwu, szczególnie in situ i in modu, 3 . wspieranie działań na rzecz utylitarnego wykorzystania bazy materialnej i naukowo-oświatowej Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu oraz rozwijania aktywności gospodarczej właścicieli i użytkowników dóbr kultury technicznej, uruchamianej w oparciu o zabytkowe dzieła techniki, 4 . sponsorowanie programów naukowo-badawczych, wydawnictw, konferencji i sympozjów naukowych, konkursów organizowanych przez Otwarte Muzeum Techniki we Wrocławiu oraz wymiany naukowej i technicznej realizowanej w ramach współpracy muzeum z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i zagranicą, szczególnie ze środowiskami Polonii, 5 . fundowanie stypendiów dla osób fizycznych w kraju i zagranicą podejmujących problematykę stanowiącą przedmiot działalności statutowej Fundacji, 6 . tworzenie warunków dla rozwijania kultury technicznej, kultywowania tradycji technicznych, wiedzy w zakresie dziejów nauki i techniki, 7 . rozwijanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby ochrony krajobrazów kulturowych i przyrodniczych, dzieł kultury technicznej, włączania istotnych wartości dziedzictwa cywilizacyjnego w nurt współczesnego życia. II Celem Fundacji jest także: a) działanie na rzecz kultywowania tradycji oręża polskiego i patriotycznych tradycji wojska polskiego b) działanie na rzecz ochrony i promocji zabytków techniki wojskowej, nieruchomych i ruchomych, również poprzez rekonstrukcję wydarzeń historycznych i działalność grup rekonstrukcji historycznej035f.

Dane naszego OPP: